ODDAJ DO PSZOK
– Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie gmin obsługiwanych przez MASTER-Odpady i Energia Sp. z o.o. działają stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których każdy mieszkaniec ma możliwość we własnym zakresie i za darmo dostarczyć (poza ustalonym harmonogramem) odpady takie jak: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony samochodowe.

LOKALIZACJE znajdują się na stronie www.master.tychy.pl

NALEŻY GROMADZIĆ W POJEMNIKACH ZLOKALIZOWANYCH W URZĘDACH, PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I W WYBRANYCH SKLEPACH.

POZNAJ MNIE – SZTROMEK

Śmiecioludki to kolorowe, graficznie opracowane pojemniki na odpady, które edukują jak prawidłowo postępować z odpadami. Stworzone zostały dla dzieci, aby w przystępny i obrazowy sposób wyjaśniać prawidłowe zasady segregacji.

Wszystkie imiona Śmiecioludków wymyśliły dzieci podczas organizowanego konkursu ekologicznego, przedstawiamy SZTROMKA:

SZTROMEK – informuje, gdzie można znaleźć pojemniki na zużyte baterie.